Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД

Град България - София
Адрес София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 23
Телефон +359 2/ 470 4556; +359 888 936 477
E-Mail degree.expobulgaria.com
Website
Факс
Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД
Business Catalog представя:
Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления:
 • правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите
 • разработване и внедряване на системи за управление по стандарти на ISO
 • разработване и управление на проекти по международни програми за финансиране на бизнеса и различни социални дейности.

Правна кантора Дегри Консултинг ЕООД

Правната кантора е най-старото структурно звено на Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД. Още със създаването си през 1994 г. дружеството фокусира дейността си в областта на правното консултиране и процесуалното представителство, основани на принципите на професионализма, дискретността, лоялността, бързината и точността на предоставяне на услугите.

Основата, върху която кантората гради своята експертиза, е търговското право, даващо правните рамки, регламента и голяма част от инструментариума за успешното съществуване на всяка фирма.

 • За да посрещнем и удовлетворим по-пълно изискванията на нашите клиенти и за да осветлим по-добре многоликата среда, в която те изграждат и подобряват своя бизнес, постепенно разширихме обхвата на професионалните услуги със стремеж да предоставяме навременна, точна и пълна информация, да разрешаваме казуси и да предложим правна конструкция във всяка област, където нашите клиенти имат интереси.
 • Следвайки тази концепция, изградихме експертиза в повечето области на правото, които съпътстват и регламентират богатата палитра от дейности на нашите клиенти – търговски сделки, инвестиционни проекти, недвижими имоти, лицензии и концесии, интелектуална собственост, съгласувани практики, монопол и господстващо положение, концентрация, нелоялна конкуренция, изисквания към съдържанието на рекламата, правата на потребителите, заблуждаваща и непочтена реклама, неравноправни клаузи в договорите, правилата за търговия, обществените поръчки, отношения с администрацията, данъчна защита.

Управление на проекти Дегри Консултинг ЕООД

Направлението Управление на проекти е най-новото структурно звено на Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД, обособено като отговор на възникналите потребности на бизнеса и различни дейности от социалната сфера в областта на международното финансиране.

Необходимостта от задълбочено познаване на принципите, изискванията и механизмите на работа на Европейските фондове за развитие и съответните им национални финансиращи програми наложи и необходимостта от професионално консултантско сътрудничество в процеса на усвояване на Европейските средства за развитие, с оглед многообразието на възможностите, сложността на условията и процедурите за финансиране.

 • Значителният професионален и практически опит на екипа на Degree Consulting в управлението на средствата от пред-присъединителните фондове (Програма PHARE) и участие в разработването и подготовката за изпълнение на националните Оперативни програми по Структурните фондове на ЕС ни дава възможността да предлагаме такова сътрудничество. 
 • Доброто познаване на опита, добрите практики и модели по подобни програми в старите и новите страни-членки на ЕС се основава на личен контакт и обмяна на опит със съответните специализирани администрации за управление на програми и проекти.
 • За да отговорим на потребностите на нашите клиенти за ефективно усвояване на средствата от международните и национални финансиращи програми, нашият екип разработи цялостен пакет консултантски услуги, които следват етапите на програмно-проектния цикъл.

В допълнение към тези основни групи дейности, в рамките на програмно-проектния цикъл, Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД предлага и допълнителни услуги:

 • изграждане и укрепване на капацитета на клиентите за подготовка и управление на мерки и проекти за развитие (чрез разработване на подходяща структура за подготовка и управление на проекти, съдействие при подбора и обучението на персонала, извършване на специализирани обучения по разработване и управление на проекти и др.);
 • разработване, под формата на трайни многогодишни проекти, финансирани от съответните Оперативни програми, в сътрудничество с държавни и общински органи, на институционални инструменти за насърчаване на икономическото развитие и социалните дейности (като например общински Център за подпомагане на МСП, Център за насърчаване на инвестициите, Център за подпомагане на лицата в неравностойно положение, и др.);
 • планиране и структуриране на публично-частни партньорства за реализирането на инфраструктурни проекти и други дейности от обществен интерес;
 • подготовка на проекти за транс-регионално сътрудничество и други подобни

Консултиране по стандарти на ISO Дегри Консултинг ЕООД

След 2001 г. към Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД създадохме второ звено, консултиращо и обучаващо български фирми при изграждане и внедряване на системи за управление по следните стандарти от серията на ISO (International Standards Organization).

 • ISO 9001:2008 (Системи за Управление на качеството)
 • ISO 14001:2004 (Системи за Управление на Околната Среда)
 • OHSAS 18001:2007 (Системи за Здравословни и Безопасни Условия на Труд)
 • ISO 22000 и НАССР (Системи за Управление на Качеството и Безопасността на храните)
 • ISO 27001:2005 (Системи за Управление на Информационната Сигурност)

Основният ни стремеж е изградените и внедрени с наша помощ системи за управление да се превръщат в основополагащ фактор за повишаване на конкурентната способност, потенциала и организационната устойчивост на нашите клиенти в контекста на поставените цели – повишаване на качеството на техния продукт, осигуряване на ангажирано отношение към околната среда и човешкия фактор, гарантиране на сигурността на информацията, с която работят.

За контакт с Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД

Офис София, ул. акад. Петър Динеков 23, сграда Е1

 

Офис Варна, бул. Съборни 11, оф. сграда, ет. 3

 

 • Правна кантора - Адв. Генчо Димитров
 • GSM: +359 888 475 738; тел: +359 2 4704805
 • факс: +359 2 4704485
 • Консултиране по стандарти ISO - Александра Иванова
 • GSM: +359 887 373 367; тел: +359 2 4704668
 • факс: +359 2 4704485
 • Управление на проекти - Явора Пеева
 • GSM: +359 888 936 477; тел: +359 2 4704556
 • факс: +359 2 4704485