Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Оборудване за измерване и контрол Туви ЕООД

Град Пловдив
Адрес бул. Свобода 27 Пловдив
Телефон +359 32 643 158;
E-Mail vassil.vassilev@tuvi-bg.com
Website http://www.tuvi-bg.com/
Факс +359 32 643 568
Оборудване за измерване и контрол Туви ЕООД
 

Туви ЕООД е търговско дружество с основна дейност представителство на западни фирми при продажбата на оборудване за измерване и контрол - параметри на води, газ-анализатори, радиационна защита, физикомеханични изпитания на материали, вибрации, аналитични измервателни прибори.

Апаратура за гама спектрометрия

 • ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY (AMETEK) - ORTEC – САЩ – детектори [за заредени частици, фотонни (германиеви, силициево-литиеви), NaI и други], измервателна електроника (NIM и модулна), спектрометри на ядрени лъчения (цифрови, лабораторни, преносими), механични охладители за германиеви детектори (X-Cooler), преносими идентификатори на ядрени лъчения (Micro-Detective, Detective, Detective-EX, trans-SPEC, NaI-SS), спектроскопски системи (цифрови преносими и лабораторни, за вграждане в РС, комбинации ФЕУ-високо напрежение-спектрометър – digiBASE, microBASE), интегрирани системи [колекторни и мониторингови, алфа/бета/гама, целотелесни броячи, пробосменители, предохранителни (safeguard), in-situ спектроскопия, изследване на химически оръжия], специализиран софтуер за всички изброени апартури.
 • ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY (AMETEK) – SIGNAL RECOVERY – САЩ – лок-ин усилватели, апаратура за усредняване на сигнали, оптични делители, предусилватели, изчислители/ таймери, мултиплексори, софтуер за споменатата апаратура; специализирани доставчици на апаратура за набирани на данни при измервания/ експерименти в областта на мас-спектрометрията (TOF MS).

Оборудване за измерване и контрол Туви

Промишлена контролно-измервателна апаратура и системи за радиационна защита

 • THERMO FISHER SCIENTIFIC, Radiation Measurement and Protection – Германия - апаратура за измерване и контрол на радиация в лабораторията и промишлеността: електронни дозиметри, преносими апарати за измерване на алфа- бета- и гама- лъчене и неутрони, активна и пасивна TLD дозиметрия, целотелесна дозиметрия, аерозони монитори, портални монитори и други.
 • BERTHOLD TECHNOLOGIES, Process Control – Германия - промишлени нивомери, плътномери, влагомери, дебитомери и други на базата на радиационни източници и детектори; преносими и лабораторни апарати за измерване на радиоактивна доза, мощност на дозата, обемна активност и други параметри, свързани с радиационната защита, колекторни и мониторингови системи за промишлени среди, специализиран софтуер за всички предлагани апаратури.

Йодни патрони, аналитични филтри, филтродържатели, радонови детектори, пробовземащи устройства

 • F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC. – САЩ – цифрова апаратура за измерване на параметрите на въздуха в промишлени и лабораторни среди, калибратори, анализ на остатъчна радиация върху филтри при контролирани дебит, налягане и температура.

Съдове Маринели, контейнери за анализ на твърди и течни проби, контейнери за радиогаз, планшети и радиохимични дискове

 • GA-MA & ASSOCIATES, INC. – САЩ – пълна гама от консумативи за радиохимични лаборатории.

Апаратура за физико-механични изпитания:

 • Lloyd Instruments (Великобритания) – апаратура за лабораторни и промишлени изпитания на широка гама материали и изделия, специализиран аналитичен софтуер

Оборудване за измерване и контрол Туви

Газ анализатори

 • Systech (Великобритания) и IST (САЩ) – анализ на всички промишлени газове и газове, представляващи интерес при опазване на околната среда, апаратурата използва твърдотелни, електрохимични, инфрачервени и други типове сензори.

Туви ЕООД е изключителен представител за България на фирмите (при продажбатата на оборудване за измерване и контрол - газ-анализатори, радиационна защита, физикомеханични изпитвания на материали, аналитични измервателни прибори):

 • Advanced measurement technology (AMETEK) – Ortec & signal recovery – САЩ
 • Berthold technologies, Process Control – Германия
 • Thermo fisher scientific, Radiation Measurement and Protection – Германия
 • F&J specialty products, Inc. – САЩ
 • GA-MA & Associates, Inc. – САЩ
 • Lloyd Instruments (Великобритания)
 • Systech (Великобритания)

Туви ЕООД е оторизиран дистрибутор на IST (САЩ).