Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Проф. д.м.н. Марин Маринов - неврохирурзи в София

Град София
Адрес бул. Академик Иван Гешов 15; София
Телефон +359 887 333 545; +359 888 634 577
E-Mail marinbmarinov@yahoo.com
Website
Факс
Проф. д.м.н. Марин Маринов - неврохирурзи в София
 

Неврохирург Проф. М. Маринов извършва консултативна дейност и оперативно лечение на целия спектър заболявания на централната и периферна нервна система: мозъчни, хипофизни и гръбначно-мозъчни тумори, съдови заболявания - мозъчни аневризми и артериовенозни малформации, дегенеративни спинални заболявания - дискови хернии и др., черепномозъчни и спинални травми, функционална неврохирургия - епилепсия, болка, дискинезии (Паркинсонова болест), детска неврохирургия, вкл. хидроцефалия и малформации на централната нервна система, ендоскопска неврохирургия и др.

Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София, началник на Клиника и Катедра по Неврохирургия към Университетска Болница и декан на МУ.

Внедрявания в Българската неврохирургична практика

Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София, чиито внедрявания в Българската неврохирургична практика са:

Проф. д.м.н. Марин Маринов - неврохирурзи в София

 • рационализация - импедансметрия на главата в ранна детска възраст като скринингов метод при вътрешна хидроцефалия;
 • интраоперативно електрофизиологично мониториране в неврохирургията;
 • ендоскопски асистирана микроневрохирургия;
 • виртуална невроендоскопия;
 • интраоперативна невронавигация.

Области на специален интерес и субспециализация на проф. д-р Марин Маринов в областта на неврохирургията:

 • микроневрохирургия в невроонкологията и съдовомозъчни болести
 • транссфеноидална хипофизарна хирургия
 • ендоскопски асистирана микроневрохирургия, невроендоскопия
 • функционална неврохирургия
 • детска неврохирургия
 • екстракраниална каротидна хирургия
 • интраоперативна невронавигация
 • интраоперативно мониториране с евокирани потенциали
 • експериментална и клинична интраоперативна невропротекция
 • експериментални невронауки в областта на мозъчната исхемия върху in vivo- и in vitro модели.

Друга дейност на неврохирург проф. д-р Марин Маринов:

Проф. д.м.н. Марин Маринов - неврохирурзи в София

 • Лектор по неврохирургия, български и чуждестранни студенти по медицина, МУ София и по линия на СДК, член на националните изпитни комисии по неврохирургия
 • Главен Секретар на Българското Дружество по Неврохирургия
 • Председател на Комисията по Наука към Асоциацията на Българските неврохирурзи
 • Заместник Председател на Редакционната Колегия на списание Българска Неврохирургия
 • Член-кореспондент на Неврохирургичното Дружество на Нова Англия, САЩ
 • Член на Американската Ендокринологична Асоциация
 • Член на Редакционната колегия на списание Pro Otology (Balkan Journal of Otology &Neurootology)
 • Член на Европейската неврохирургична асоциация и на Световната федерация на неврохирургичните дружества
 • Член на Академичния Съвет на Медицински Университет - София
Образование на професор доктор на медицинските науки Марин Белев Маринов

През 1969 г. неврохирург проф. д-р Марин Маринов завършва с отличен успех Немска езикова гимназия в гр. Бургас през 1975 г. завършва с отличие Медицински Факултет на МА - София.
Езикова подготовка: отлично говоримо и писмено владеене на немски, английски и руски език.

Професионални и академични дипломи на неврохирург проф. д-р Марин Маринов

Проф. д.м.н. Марин Маринов - неврохирурзи в София

 • 1983 г. - специалност по неврохирургия
 • 1986 г. - дисертация за присъждане на научната степен Кандидат на медицинските науки (дм)
 • 1993 г. - хабилитация - присъдено научно звание Доцент
 • 2006 г. - дисертация за присъждане на научната степен Доктор на медицинските науки Професионален път :
 • 1975 - 76 г. - ординатор в ХО на ПОБ Д-р Рачо Ангелов в София и в ХО на РБ, гр. Пирдоп 1977 - 78 г. - ординатор в ХО на РБ, гр. Елин Пелин
 • 1979 г. - асистент към Катедрата по неврохирургия, МА - София
 • 1983 г. - старши асистент към същата Катедра
 • 1987 г. - главен асистент към същата Катедра
 • 1993 - 2001 г. - Доцент, Завеждащ Клиниката по неврохирургия и неврология, ДУБ Св. Анна София
 • от 02. 2003 г. - Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Александровска, София
 • от 01. 2006 г. - Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Св. Иван Рилски, София
 • от 02. 2007 г. - Професор, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Св. Ив. Рилски, София
Специализации и стипендии на неврохирург проф. д-р Марин Маринов
 • 1984 г. - специализация по детска неврохирургия в Институт по неврохирургия Н. Н. Бурденко, Москва
 • 1988 - 89 г. - спечелва 18-месечна стипендия на Фондация Александър фон Хумболдт - Бон, Германия и провежда там специализация по детска, съдова и експериментална неврохирургия (невропротекция с калциеви антагонисти при експериментална фокална мозъчна исхемия) в университетските неврохирургични клиники в Бон, Гийсен и Ерланген-Нюрнберг
 • 1994 г. - втора, 6-месечна Хумболдтова специализация по неврохирургия в Университетската клиника по неврохирургия, Мюнстер, Германия, експериментални електрофизиологични in vitro проучвания върху хипокампални срези и невропротективна фармакотерапия.
 • 1994 - 96 г. - 2-годишна специализация по съдова неврохирургия и невронавигация в САЩ, вкл. и изпълнение на експериментален проект за невропротективните свойства на MgSO 4 при фокална мозъчна исхемия - Неврохирургична клиника на Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Dartmouth College, Hanover, NH
 • 1999 г. - едномесечна обмяна на опит в университетските неврохирургични клиники в Сапоро и Токио, Япония
 • 2000 г. - обмяна на опит в Неврохирургични Клиники на Massachusetts General Hospital, Харвардски Университет-Бостън и Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, САЩ
 • 2001 г. - двумесечна Хумболдтова специализация по невроендоскопия и невронавигация в Неврохирургична клиника, Мюнстер, Германия
 • 2002 - 2004 г. - изпълнение на 3-годишен съвместен проект с неврохирургичната клиника в Мюнстер, Германия на тема: Навигирана ендоскопия - симулация и приложение в минимално инвазивната неврохирургия, финансиран от Федералното Министерство за наука и образование, Германия и от Фондация Александър фон Хумболдт, Германия
 • 2007 - 2010 г. - изпълнение на 3-годишен съвместен проект с неврохирургичната клиника в Мюнстер, Германия и Европейска кооперативна студия MASH на тема: Приложение на високи дози MgSO4 за лечение на късния вазоспазъм при пациенти със субарахноидна хеморагия: рандомизирано клинично изследване, финансирано от Федералното Министерство за наука и образование, Германия и от Фондация Александър фон Хумболдт, Германия.
Научна продукция на неврохирург проф. д-р Марин Маринов

Неврохирург проф. д-р Марин Маринов има над 240 научни труда по неврохирургия и гранични проблеми, 50% от които на чужд език включително участие в 9 монографии, сборници и учебници по неврохирургия.

Открояват се 25 публикации на английски и немски език в най-реномирани и представителни западни списания (Journal of Neurosurgery, Stroke, British Journal of Neurosurgery, Child’s Nervous System - Pediatric Neurosurgery, Zentralblatt fuer Neurochirurgie, Computer Aided Surgery, Neurological Research, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism и глави в тематични сборници.

До настоящия момент тези трудове са цитирани в най-представителни западни списания и учебници по неврохирургия над 200 пъти. Импакт-факторът възлиза на 25.539.