Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Служба по трудова медицина Брилянт 2005

Град Пловдив
Адрес ул. Богомил 35; Пловдив
Телефон +359 32/ 66 48 46; +359 888 286 615; +359 899 542 269
E-Mail briliant_05@abv.bg
Website http://www.briliant05.com/ http://www.briliant05.com/
Факс
Служба по трудова медицина Брилянт 2005
 

Благодарение на младия амбициозен, високо квалифициран и коректен екип, добрия мениджмънт и високото качеството на предлаганите от Служба по трудова медицина Брилянт 2005 услуги, както и нашата компетентност и лоялност към всичките ни клиенти, фирмата ни се разрасна и разкри офиси в София, Хасково и Димитровград. Съставът на службата е високо квалифициран и специализиран за решаване на всички проблеми в сферата на здравето и безопасността на труда и включва:

 • лекари-специалисти по Трудова медицина
 • психолог-консултант по социални дейности
 • инженерни специалист по охрана на труда
 • специалист маркетинг и реклама

Оценка риска на работното място и работния процес

 • Оценка на рискови фактори-комплексна оценка на работната среда, съгл Наредба №5/99г.
 • Организиране и провеждане на измервания на факторите на работната среда
 • Изграждане на вътрешно фирмена политика за осигуряване на безопасни условия на труд
 • Изготвяне на цялостна документация,свързана с инструктажната дейност.
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения
 • Изготвяне на правилници по здравословни и безопасни условия на труд.

Наблюдение, анализиране и контрол на здравното състояние

 • Защита на работодателя от професионални заболявания и свързаните с тях съдебни искове-подбор на кадрите при постъпване на работа.Създаване на правен документ за всеки работещ.
 • Изготвяне на документи с правен характер за защита на работодателя при необходимост от преместване на друга работа/работно място на работник или служител със здравни проблеми
 • Анализи на здравното състояние на персонала с цел снижаване процента на загубените дни поради болести и намаляване икономическите загуби на фирмата.
 • Своевременно откриване на потенциални за професионално заболяване лица и насочването им към подходящи работни места
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка при ръчна работа с тежести, работа на конвейри и работа с високо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение.
 • Организиране и провеждане на място на периодичните медицински прегледи, със специалисти от военномедицинска академия.
 • Изготвяне на електронни здравни досиета.

Обучения

 • Oбучения на комитети и групи по условия на труд, съгл.Наредба №4/98г.
 • Обучение на работещите по първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение на координатори в строителството.
 • Специализирана помощ на КУТ и ГУТ.
 • Обучение на длъжностните лица по БЗР,работодатели и лица,извършващи инструктажи на работното място,съгл.Наредба№РД-07-2/2009г.
 • Програми по промоция на здравето.

Консултации и други дейности

 • Консултаци по нормативна база свързани с подбор на персонала
 • Консултаци по отношение на колективни и лични предпазни средства ;
 • Консултаци по отношение представящи одити включително по ИСО системи
 • Консултаци по отношение на трудоустрояване
 • Създаване на цялостна документация,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Индивидуална информация и консултации на всеки работещ по проблемите на здравословното състояние и условията на труд
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Защита и контрол при настъпили трудови злополуки
 • Представяне на фирмата при одити касаещи здравето и безопасността.
 • Представяне пред органите на Инспекцията по труда
 • Антистрес програми