Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги

Град София
Адрес ул. Леонардо да Винчи 17, ет. 2; София
Телефон +359 886 555 373; +359 885 555 271
E-Mail zfsvg_ohh@abv.bg
Website http://www.zfsvg-stm.com/
Факс +359 2 9804939;
Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги
 

Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги извършва следните услуги, в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове:

 • Комплексно обслужване по трудова медицина
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа
 • Организиране и на профилактични медицински прегледи и изследвания за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и други нормативни документи.

Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги

СТМ ЗФ Свети Георги, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага и изготвя:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • предлага вида на медицинските специалисти, които да извършват съответните прегледи и изследвания;
 • честотата на провеждане на профилактичните медицински прегледи;
 • анализ на здравословното състояние на работещите на база проведените профилактични прегледи;
 • СТМ уведомява избрания общо практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
 • обобщен анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период;
 • изготвяне и поддръжка на здравни досиета на работещите;
 • изготвяне на заключение за годността на работника/ служителя за изпълнение на определен вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения;

Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги

Оценка на риска

СТМ участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите или нейната актуализация, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали;
 • СТМ, в съответствие с оценката на риска, съвместно с представители на работодателя разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:
 • оценява санитарно-битовото осигуряване на работниците и служителите;
 • разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 • разработва препоръки за работодателя относно преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители във връзка с оценката на физиологичното им натоварване;
 • разработва физиологични режими на труд и почивка.

Консултантска дейност за безопасни условия на труд

Консултиране и подпомагане работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за посттоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност;

 • Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания и оценки на факторите на работната среда с издаване на протокол и сертификат от акредитирана лаборатория: физични, химични и биологични; контрола на електрическите съоръжения и уредби.
 • Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.
 • Консултиране на ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители.
 • Консултиране на работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
 • Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.
 • СТМ информира работодателя и го подпомага при изпълнение на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
 • СТМ подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:
 • СТМ разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
 • СТМ участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, преодоляване на стреса при работа.
 • СТМ консултира, подпомага и обучава КУТ и ГУТ при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ и издава удостоверения.