Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Противопожарно обезопасяване Пожарогасители Аквафорс

Град София
Адрес жк. Красно село, бл. 182 София
Телефон +359 2/ 855 61 33;
E-Mail aquaforce@mail.bg
Website http://aquaforce-bg.com/
Факс +359 2/ 828 14 04
Противопожарно обезопасяване  Пожарогасители Аквафорс

Аквафорс ООД е лицензирана от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението за осъществяване на дейност – Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на Пожарна Безопасност в обекти, сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на Република България, съгласно реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна опасност в обекти и/ или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Продукти - Аквафорс ООД Пожарогасители, Пожарни касети и кутии за пожарогасители Пожарни шлангове, Пожарни струйници, Водовземателни стойки Пожарни хидранти, Кранове, Съединители тип Щорц Противопожарни одеала Резервни части за пожарогасители Автоаптечки и автотриъгълници, Указателни знаци Пожарогасителни инсталации, Пожароизвестителни инсталации Основната дейност на фирма АКВАФОРС е ориентирана към обслужване на клиентите за пълното пожарообезопасяване на обектите в следните насоки: Предлага специализирана противопожарна техника - всички видове пожарогасители, касети, шлангове, струйници, противопожарни хидранти и други технически съоръжения. Сервизно обслужване. Изготвя евакуационни схеми и план за действие на личния състав при пожар и авария. Изготвя документация по Наредба Із-2377 от 15.09.2011г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Предлага варианти и икономически целесъобразни решения за изпълнението на задължителните разпоредби и предписания на органите по ПБ, съгласно Наредба Із-1971 от 04.12.2009г. и Наредба Із-2377 от 15.09.2011г. на МВР. Подготовка на обектите за успешно пожарогасене. Провежда специализиран инструктаж на работници и служители, както и противопожарни тренировки за действие при пожар и аварии. Пълен инженеринг при проучване, проектиране и изпълнение на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, както и тяхното абонаментно поддържане и сервиз, определени в чл.8, ал.1, т.2 от Наредба Із-2377 от 2011 г. на МВР и МРРБ. Извършва проектиране и изпълнение на противопожарна защита с огнезащитни бои на стоманени конструкции, съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми. Извършва противопожарна защита с огнезащитни състави на дървесина и текстил за постигане на определения клас на реакция на огън. Аквафорс ООД извършва техническо обслужване и сервиз на пожарогасителите – проверка, ремонт и зареждане. Осигуряваме едногодишна гаранция за техническото обслужване. Проектиране на пожароизвестителни системи Проектиране, изграждане, доставка и обслужване на: конвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи, Спринклерни Системи, Газови Гасителни Системи, Системи за предотвратяване на пожара, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода Проектиране и изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъпа Доставка, монтаж и обслужване на пожарогасители и пожарна техника и предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите; Проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции; Защита за трудногоримост на текстилни материали. Изготвя всякакви схеми за евакуация. Обследване на обекти, Организация на противопожарната охрана Създава досие на обекта, съдържащо съответните документи по пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/. Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПАБ на територията на обекта. Разработва планове за действие на ръководния и технологичния персонал и на служителите при ликвидиране на пожари и производствени аварии. Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции на обекта. Разработва планове за евакуация на служителите, работниците и пребиваващите в обекта. Организира един път в годината практическо проиграване на плановете за действие на персонала при ликвидиране на пожари и производствени аварии. Оказва съдействие при организиране на противопожарната подготовка и инструктаж на работниците и служителите от фирмата. Извършва поддръжка и проверка на пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ), като води съответната документация – Приложение 2 от Наредба I – 209. Извършва проверка, ремонт и зареждане на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене /пожарогасители прахови, с въглероден двуокис, шлангове, струйници, кранове 2 и ПП касети/ в собствената си сервизна база. Изпълнява предписанията на органите по пожарна и аварийна безопасност. Пълен инженеринг по изпълнение на Електрически инсталации, от специалисти с пълна проектантска правоспособност в КИПП Сервиз на пожарогасители Аквафорс ООД извършва техническо обслужване и сервиз на пожарогасители (Проверка и зареждане). Сервизирането на пожарогасители се ръководи от инженер-специалист по Противопожарна техника и безопасност. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирмата да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна. Всички пожарогасители, преминали техническо обслужване в нашия сервиз за пожарогасители се маркират със стикери на АКВАФОРС ООД и холограмен знак на Национална браншова асоциация Пожарна и аварийна безопасност. Осигуряваме едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт, зареждане и за цялостния сервиз на пожарогасителите. Контакти с Аквафорс ООД Централен офис - София, жк. Красно село, бл. 182 Тел.: +359 2/ 828 14 04; Тел./факс: +359 2/ 855 61 33 email: aquaforce@mail.bg База / Склад - София, кв. Овча купел Ул. Буземска 2 Тел.: +359 2/ 828 14 04; Тел./факс: +359 2/ 855 61 33 GSM: +359 888 639 456; +359 888 718 726