Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД

Град Видин
Адрес ул. Цар Симеон Велики 119 Видин
Телефон +359 94/ 602 131; +359 94/ 606 615
E-Mail mbal_vidin@abv.bg
Website http://www.mbal-vidin.com/
Факс
Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД
 

МБАЛ Света Петка АД е болница във Видин, която предлага диагностика и лечение на редица заболявания, както по договор с РЗОК, така и на свободен прием.

Гордостта на болницата е висококвалифицирания лекарски екип, които са способни да извършват и най-високоспециализираните медицински дейности като операции на черен дроб, жлъчни пътища, храносмилателна система, горен и долен крайник, ортопедия и травматология, офталмологични операции - катаракта и глаукома на окото и др.

Опреационните зали, лабораториите и всички други звена на здравното заведение са оборудвани с най-новата техника в областта на медицината - цифров рентгенов апарат, Доплер сонограф, ЕЕГ, ЕМГ, видеоендоскопска система, Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома.

Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД

Това прави диагностичната и лечебната дейност на високо ниво, а многопрофилната болница за активно лечение - една модерна европейска болница.

Отделения и медицински дейности в МБАЛ Света Петка, Видин

Клинична лаборатория

 • приемане и обработка на материал за хематология и морфология
 • клинична химия
 • хемокоагулация
 • химични и цитологични изследвания на урина
 • високо специализирани изследвания

Микробиологична лаборатория

 • сектор неспецифична флора
 • сектор диагностика на туберкулоза със средно ниво на компетентност

Отделение по съдебна медицина

 • има отделен вход за транспортиране на починали болни
 • обособена секционна зала
 • трупохранилище
 • помещение за обличане на покойници.
 • в лабораториите се изработват парафинови блокчета, хистологични и цитологични препарати.

Отделение по трансфузионна хематология

 • сектор за кръвовземане
 • сектор имунохематологична и изосерологична лаборатория
 • сектор експедиция и съхранение на кръв и кръвни продукти

Отделение по образна диагностика

Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД

Конвенционални рентгенови изследвания, контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи.
Компютър-томографски изследвания, включително и КТ ангиография.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по обща и клинична патология

 • хистобиопсична и цитологична диагностика.
 • аутопсионна дейност.
 • цитологични изследвания

Спешно отделение

Спешното отделение на МБАЛ Св. Петка, Видин предлага неотложна медицинска помощ и разполага със следните кабинети:

 • Педиатричен кабинет
 • Терапевтичен кабинет
 • Шокова зала
 • зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с 2 легла

ТЕЛК

Трудово-експертната лекарска комисия е специализирана за освидетелстване на болни в трудоспособна възраст, както и за освидетелстване на болни в пенсионна възраст.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД

 • Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции;
 • Дихателна реанимация; Кардиопулмонална ресусцитация;
 • Продължително парентерално хранене;
 • Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния;
 • Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия;
 • Анестезия.

Отделение по хирургия

 • Обща хирургия
 • Детска хирургия
 • Септична хирургия
 • Приемно-консултативен кабинет към Консултативно-диагностичният блок на болницата.

Отделение по акушерство и гинекология с дейност по неонатология

 • Акушеро-Гинекологичен стационар,
 • Родилна зала,
 • Легла за патологична бременност,
 • Структура по Неонатология.

Отделение по ортопедия и травматология

 • 10 легла
 • гипсовъчна и превързочна зала
 • самостоятелна операционна зала за планови и спешни операции в Операциония блок.
 • 24-часова ортопедична и травматологична помощ.

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

Болници във Видин - МБАЛ Света Петка АД

 • 7 легла
 • собствени операционни зали
 • извършва се консервативно и оперативно лечение на заболявания на УНГ апарат
 • притежава съвременна апаратура - операционен микроскоп, две операционни зали, един универсален УНГ стол, набор за микроларингохирургия, бронхоскопи- ригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и щипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия, Аудиометър.

Отделение по очни болести

 • приемно-консултативен кабинет
 • функционално-диагностично звено за А - ехография, компютърна периметрия
 • манипулационна.
 • операционна зала за очна хирургия.
 • болнични стаи с 5 легла

Първо отделение по вътрешни болести с дейности по кардиология и ревматология

 • Приемно - консултативен кабинет;
 • Кабинет за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно- съдовата система за извършване на Велоергометрия (тредмил) и холтер мониториране;
 • Ехокардиографски кабинет
 • Кабинет за ехография на стави
 • Стационар с 35 легла

Второ отделение по вътрешни болести с дейности по гастроентерология, ендокринология и клинична хематология

 • гастроентерология - ІІ ниво на компетентност;
 • ендокринология и болести на обмяната - І ниво на компетентност;
 • клинична хематология - І ниво на компетентност

Отделение по пневмология и фтизиатрия

 • спешна и планова помощ на пациентите с белодробни заболявания
 • изследвания на ФИД
 • микробиологична диагностика на туберкулозата.

Отделение по нефрология и диализно лечение

 • лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност;
 • лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност;
 • лечение на усложненията на ХБН при пациенти на диализно лечение;
 • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за включване на диализно лечение;
 • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация;
 • лечение на болни с ХБН в додиализния период;
 • хемодиализа, хемоперфузия,

Отделение по нервни болести

 • Приемно консултативен кабинет
 • Кабинет по електрофизиология за електроенцефалография и електромиография, оборудван с апарати за: ЕЕГ, ЕМГ, и Доплерова сонография.
 • Стационар с 26 легла, от които 6 за интензивно наблюдение

Отделение по педиатрия

Диагностика и лечение на деца от 0 до 18 години с остри и хронични обострени болести.

 • Детски кърмачески легла
 • Детски вътрешни легла
 • Детски инфекции легла
 • Приемно- консултативен кабинет

Отделение по кожни и венерически болести

Тук се извършва специализирана дермато-венерологична помощ, лечение на кожни заболявания, усложненията им и придружаващи болести.

 • приемно- консултативен кабинет
 • микологичен кабинет
 • 3 болнични стаи с 8 легла

Отделение по психиатрия

 • приемно-консултативен кабинет с диспансерни функции
 • манипулационна
 • зала за колегиуми,
 • дневна за групови занимания на пациенти