Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към Текс Контрол ЕОOД

Град Габрово
Адрес бул. Трети март 9 Габрово
Телефон +359 887 248 346
E-Mail texcontrol@mail.bg
Website http://www.labtexcontrol.com/
Факс +359 66/ 801 258;
Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към Текс Контрол ЕОOД
 

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към Текс Контрол ЕОOД, Габрово е е акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация за целите на лабораторно изпитване на текстил и текстилни изделия.

 • Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични лабораторни изпитвания;
 • Текстил и облекло – устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани;
 • Текстил и облекло - характеристика на обагрянията. (БДС EN ISO/IEC 17025:2006)

В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION - Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD - Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG - Швейцария; BINDER Германия; IKA - Германия и др.)

Лабораторията разполага и с единствените в България апарати за определяне на:

 • Устойчивост на светлина и атмосферни влияния чрез ксенонова дъгова лампа (XENOTEST® 150 S+, SDL Atlas).
 • Възпламеняемост и горимост (HIRLEY FLAMMABILITY TESTER, M233A/B, SDL Atlas).
 • Водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann M230 / BBUNDESMANN WATER REPELLENCY TESTER/.
 • Физиологични характеристики на текстил. Измерване устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) SWEATING GUARDED HOTPLATE, M259B.
 • Колебанията на масата на прежди, предпрежди и ленти (USTER® тестер 3).
 • Изпитване на опън на щапелни влакна, нишки и технически прежди (USTER TENSORAPID).

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

Работата в Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към Текс Контрол ЕОOД протича при изключително високи изисквания за качество и независимост по отношение на външни заинтересовани страни при провеждане на изпитванията

 • Взаимоотношенията с клиенти се извършват от Ръководителя на лабораторията или от упълномощен от Ръководителя представител.
 • Всеки клиент може да отправи към ИЛ устни или писмени запитвания относно възможностите за реализиране на бъдеща поръчка. В присъствието на клиента се обсъждат възможностите за изпълнение на поръчката. При разлики с изискванията на Възложителя, същите се уточняват преди началото на изпълнение на поръчката. При изпълнимост на поръчката, се попълва Заявка, в която се уточняват изискванията на клиента, методите и сроковете за изпълнение.
 • Когато е невъзможно изпълнението на поръчката, възложителят се информира обосновано писмено или устно за това.
 • Ако в хода на изпълнение на поръчката се налагат неочаквани изменения, свързани с прилаганите методи или изместване на сроковете, клиентът се информира от ИЛ.
 • ИЛ е в правото си да отказва поръчки за изпитване на образци и методи, които биха компрометирали дейността й като изпитвателна лаборатория.
 • При желание от страна на клиента, от предоставения за изпитване образец може да се задели контролна лабораторна проба, която се запечатва в присъствието на клиента, подписва се и се подпечатва от Ръководителя на лабораторията и от него.
 • На клиента се предоставя протокол с резултатите от проведените изпитвания.
 • Клиентът заплаща в брой или по банков път услугата, извършена от ИЛ.
 • Клиентът може да посети лабораторията, да се запознае с техническите средства и с методите за изпитване. По време на посещението той се придружава от Ръководителя на лабораторията.

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания

Платове и тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)

1.1.1.Количествен анализ

 

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

Директива 122/ЕО/14.09.2009 БДС EN ISO 1833-3:2010 (ацетат/ някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-4:2010 (някои протеинови /някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-6:2010 (вискоза,купро, някои видове модал/памук)
БДС EN ISO 1833-7:2010 (полиамид,найлон/някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-8:2010 (ацетат/триацетат)
БДС EN ISO 1833-10:2010 (триацетат/някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-11:2010 (някои влакна от целулоза/полиестер)
БДС EN ISO 1833-12:2010 (акрили,някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-14:2010 (ацетат/някои хлоровлакна)
БДС EN ISO 1833-17:2010 (хлоровлакна/ някои други влакна)
БДС EN ISO 1833-18:2010 (коприна/вълна, влакна от животински косми)
БДС EN ISO 1833-2:2010 (трикомпонентни смеси от влакна)
1.1.2. Хигроскопичност (влагообмен): БДС 12006
1.1.2.1. Влагопоглъщане  
1.1.2.2. Влагоотдаване  
1.1.3. pН на воден екстракт БДС EN ISO 3071
1.1.4. Изменение на размерите след омокряне в студена вода БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
дължина / широчина БДС 9425- таблица 1
1.1.5.1. Изменение на размерите след мокра обработка с  
автоматична перална машина – основа / вътък БДС 9425-таблица 2-P2,P3
1.1.5.2. Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно БДС 12823
пране – основа / вътък БДС EN ISO 5077
1.1.6. Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – БДС EN ISO 3759
дължина / ширина БДС EN ISO 6330
1.1.7. Изменение на размерите при пране и сушене – основа / вътък  
1.1.8. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1
1.1.9. Отделен формалдехид БДС EN ISO 14184-2
1.1.10. Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на БДС EN ISO 13935-1
STRIPметод - основа / вътък  
1.1.11. Дължина БДС EN 1773
1.1.12. Широчина  
1.1.13. Маса на единица площ БДС EN 12127
  БДС 229 - метод 3
1.1.14. Обща маса на единица площ (текстил с покритие) БДС EN ISO 2286-2, метод А
1.1.15. Време на възпламеняване на вертикално разположени БДС EN 1101+А1
образци при запалване на: повърхнина / долен край – по дължина и/или ширина:  
- минимално  
- средно  
   
1.1.16.1. Време за разпространение на пламъка на вертикално БДС EN 1102
разположени образци при запалване на:  
повърхнина / долен край – по дължина и / или ширина (първи и  
трети маркерен конец)  
1.1.16.2. Наличие на пламтящи частици на вертикално  
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен  
край – по дължина и / или ширина  
1.1.17. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално БДС EN 1102
разположени образци при запалване на:  
повърхнина / долен край – по дължина и / или ширина  
1.1.18.1. Време за разпространение на пламъка на БДС EN 1103
вертикално разположени образци при запалване на:  
повърхнина / долен край – по дължина и / или ширина  
(първи и трети маркерен конец)  
1.1.18.2. Наличие на пламтящи частици на вертикално  
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен  
край – по дължина и / или ширина  
1.1.19. Време на запалване на вертикално разположени БДС EN 1625
образци при запалване на: повърхнина / долен край – по  
дължина и / или ширина:  
- минимално  
- средно  
1.1.20. Средно време на запалване на вертикално разположени БДС EN ISO 6940
образци при запалване на: повърхнина / долен край – по дължина  
и / или ширина  
1.1.21. Време на разпространение на пламъка на вертикално БДС EN ISO 6941
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен БДС EN ISO 15025
край – по дължина и / или ширина  
(първи, втори и трети маркерен конец)  
1.1.22.1. Време на устойчивост на пламъка на вертикално  
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен  
край – по дължина и / или ширина  
1.1.22.2. Време на остатъчно нажежаване на вертикално  
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен  
край – по дължина и / или ширина  
1.1.22.3. Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално  
разположени образци при запалване на: повърхнина / долен  
край – по дължина и / или ширина  
1.1.22.4. Наличие на дупки и пламтящи частици  
на вертикално разположени образци при запалване на:  
повърхнина / долен край – по дължина и / или ширина  
1.1.23. Степен на отблъскване на масло БДС EN ISO 14419
1.1.24. Здравина на пробиване със сачма БДС 9585

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

1.1.25. Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP БДС EN ISO 13934-1
метод – основа / вътък  
1.1.26. Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIPметод –  
основа / вътък  
1.1.27. Сплитка – лито, кепър, атлаз БДС 12674
1.1.28. Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – основа БДС EN ISO 13937-2
/ вътък БДС EN ISO 13937-3
1.1.29. Сила на раздиране (образец с форма на крило) – основа / БДС EN ISO 13937-4
вътък  
1.1.30.Силанараздиране (образецсформанаезик) основа/вътък  
1.1.31. Брой на нишките на единица дължина БДС ЕN 1049-2, метод А и метод
- основа / вътък В
1.1.32. Ъгъл на възстановяване след смачкване БДС EN 22313
- основа: лице / лице, опако / опако  
- вътък: лице / лице, опако / опако  
1.1.33. Капилярност – основа / вътък БДС 10298
1.1.34. Устойчивост на проникване на вода БДС EN 20811
1.1.35. Въздухопропускливост БДС EN ISO 9237
1.1.36.Устойчивост на топлопреминаване при постояненрежим,Rct БДС EN 31092
1.1.37. Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret  
1.1.38. Завласяване и пилинг БДС EN ISO 12945-2
1.1.39. Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на БДС EN ISO 12947-2
образеца БДС EN ISO 12947-3
1.1.40. Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса БДС EN ISO 12947-4
1.1.41. Претриване метода на Martindale. Оценка на промяната във  
външния вид  
1.1.42. Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann БДС EN 29865
1.1.43. Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann  
1.1.44. Количество вода, преминала през образеца при дъждуване  
по Bundesmann  
1.1.45. Устойчивост на повърхностно омокряне БДС EN 24920
1.1.46. Сила на разлепване БДС 12469
1.1.47.1. Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране БДС 11665
1.1.47.2. Алкална пропускливост преди и след Т 4.2; 5.2
3-кратно пране Т 4.2; 5.2
1.1.47.3. Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % Т 4.2; 5.1
намаление на здравината до скъсване Т 4.2; 5.1
1.1.47.4. Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране - % Т 5.2
намаление на здравината до скъсване  
1.1.47.5. Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно  
пране  

Изпитвателната лаборатория към Текс Контрол

1. ТЕКСТИЛ
1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)