Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Болница МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД

Град Ра̀зград
Адрес Aдрес: ул. Коста Петров 2 Разград
Телефон +3589 84/ 624 554
E-Mail mbal@bogytec.com
Website http://www.lechebnizavedenia.com/
Факс +359 84/ 629 765;
Болница  МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД
 

В Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД са уточнени и степенувани приоритетите в организацията и провеждането на диагностично-лечебния процес за превръщането на лечебното заведение във високотехнологичен комплекс с усъвършенствани хоризонтални и вертикални вътреболнични релации и изградени комплексни условия за приложение на правилата за добра медицинска практика на всички нива във функциониращите структурни звена на болницата.

Отделения в Разградската болница за активно лечение

Болница, МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград

  • Спешно отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Kардиоревматологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград, Интензивен сектор
  • Детско отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Съдебно-медицинско отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Хирургично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Инфекциозно отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение по Патоанатомия и цитопатология в МБАЛ Св. Иван Рилски
  • Ортопедо-травматологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Неврологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение по Хемодиализа в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Урологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Диспансерно дерматовенерологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение по Трансфузионна хематология в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Акушер-гинекологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Диспансерно пневмофизиатрично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Вътрешно отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение УНГ в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Диспансерно психиатрично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Гастроентерологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Очно отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
  • Kардиоревматологично отделение в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение за новородени в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград
  • Отделение по Рехабилитация и физиотерапия в МБАЛ Св. Иван Рилски, Разград

Лаборатории в Разградската болница за активно лечение

Болница, МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград

  • Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика - Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика, мамограф и ехографи. 
  • Клинична лаборатория - Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.
  • Медико-диагностична лаборатория по клинична микробиология - В МБЛ се поставя микробиологична диагноза като предоставя на клиницистите точна информация относно наличието (отсъствието) в биологични материали на значими за болестния процес микроорганизми.

Приемно-консултативни кабинети в МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД

Болница, МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград

  • Терапевтичен кабинет
  • Кардиоревматологичен кабинет
  • Гастроентерологичен кабинет
  • Педиатричен кабинет
  • Неврологичен кабинет
  • Акушеро-гинекологичен кабинет
  • Ендоскопски кабинет
  • Хирургичен кабинет
  • Ортопедо-травматологичен кабинет
  • Урологичен кабинет
  • Преданестезиологичен кабинет
  • Офталмологичен кабинет
  • УНГ кабинет
  • Кабинет по отоневрология
  • Инфекциозни кабинети
  • Чревен, хепатитен, кабинет въздушно-капкови инфекции
  • Пулмологичен, фтизиатричен, бронхоскопски и алергологичен кабинети
  • Психиатрични кабинети
  • Дермато-венерологични кабинети
  • Кабинет по флуорографска диагностика
  • Кабинет по ехографска диагностика
  • Кабинети за функционална диагностика на нервната система с лаборатории:
  • ЕЕГ лаборатория
  • ЕМГ лаборатория с възможности за евокирани потенциали
  • Доплерова сонография
  • Кабинет по физиотерапия и рехабилитация
  • Логопедичен кабинет
  • Психологичен кабинет
  • Учебен център за обучение на диабетно болни и техните близки
  • Сектор на неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система
  • Сектор на фунционална диагностика на белодробната система
  • Сектор по горна и долна ендоскопска диагностика

Квалификационната политика, стратегията за съвременно апаратурно окомплектоване и изграждането на адаптирани условия за работа на медицинските екипи и пациентите са основните приоритети, които провежда много категорично лечебното заведение, особено в последните години на своя професионален път.

Болница, МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград

Качеството на медицинските дейности, поетапния ремонт, който се извършва в съответствие с медицинските стандарти в болницата след спечелени проекти, и процедури по ЗОП, новата техника, която перманентно се осигурява съгласно решения на комисията по апаратура и Съвета на Директорите по изискванията на ЗОП и успешното перманентно участие в проекти, осигуряват изпълнението на Програмата за управление и устойчиво развитие на качеството на всички процеси в лечебното заведение, по Международния стандарт ISO 9001:2000.

Поради тези причини Разградската болница спечели Наградата на Forum Medicus за най-добър мениджмънт в Република България за 2005 г. и Международния приз Лидер по престиж и качество за 2007 г. Тя е конкурентноспособна и предпочитана за стационарно лечение от пациентите в Разградска област и извън нея.

Анализът на структурата на пациентопотока, приет, лекуван и изписан от отделенията на болницата показва ръст на пациентите, направили личен избор за лечение в МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД, като 62% от тях идват в Разград от населени места, където има аналогични структури за лечение.

Този факт недвусмислено подчертава извода, че болницата в Разград е търсена и предпочитана защото:

  • тук има добре подготвени специалисти;
  • в лечебното заведение се осигурява перманентно нова техника;
  • екзактно, пълно и окончателно се осъществява лекарствената политика на болницата при всеки стационарно болен;
  • точно и прецизно се обезпечават консумативи за всеки лежащо болен;
  • условията за работа се адаптират, съгласно изискванията на медицинските стандарти и РИОКОЗ.

Болница, МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград

В болницата се провежда качествен диагностично-лечебен процес, който перманентно се контролира от въведените 247 собствени алгоритми и 330 собствени технически фишове за работа във всички структурни звена.

Гореизброените изводи са факт, благодарение гъвкавата финансова политика, която се провежда в лечебното заведение, съгласувано и синхронизирано на всички нива в йерархичната стълбица на ръководство, в контекста на договореностите между болницата и МЗ, както и между болницата и НЗОК. Така, болницата като търговско дружество формира собствените си приходи, които осигуряват увеличения ръст на средствата за работна заплата за работещите екипи и пълната издръжка на цялото лечебно заведение без просро-чени задължения към контрагентите и с достигнат положителен финансов резултат.

Формулата за успеха на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград АД е екипен стил на ръководство, който осигурява ефективна възможност за достъпен, качествен и непрекъснат лечебен процес на всички нива в лечебното заведение.